Käyttöehdot

Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus käyttäjän (jatkossa Käyttäjä) ja ProAgria Keskusten Liiton (jatkossa Palveluntarjoaja) välillä. Sopimus sisältää Farmarin pörssi -verkkopalvelun (jatkossa Palvelu) käyttöä koskevat ehdot. Rekisteröitymällä palveluun tai muuten Palvelua käyttämällä Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Palveluun rekisteröityneet Käyttäjät voivat ilmoittaa tuotteitaan/palveluitaan myytäviksi/vuokrattaviksi tai kertoa haluavansa ostaa/vuokrata tuotteita/palveluita Palvelun välityksellä. Kaupanteko Palvelussa tapahtuu Käyttäjien kesken heidän erikseen sopimin ehdoin, eikä Palveluntarjoaja ole kaupan osapuoli missään suhteessa.

Palvelun Internetissä julkisesti näkyvän osan käyttäminen ja ilmoituksen jättäminen Palveluun on ilmaista. Lukolla merkityt osat ovat maksullisia. Ne ovat palvelun ostaneiden Käyttäjien ja KM/KM VET -kestotilaajien käytettävissä kirjautumisella.

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan käyttöehtojen lisäksi myös Palveluntarjoajan mahdollisesti erikseen antamia Palvelun käyttöön liittyviä ohjeita. Voimassaolevat käyttöehdot ja ohjeet ovat luettavissa Internetissä Palvelun yhteydessä.

Käyttöoikeus ja käyttäjätiedot

Tämän Palvelun Käyttäjä saa rajoitetun oikeuden käyttää Palvelua käyttöehtojen sekä muiden Palvelua koskevien ohjeiden mukaisesti.

Käyttäjän tulee ostotilanteessa/rekisteröityessään Palveluun antaa vaaditut käyttäjätiedot, joiden avulla Käyttäjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä ja muodostaa salasanalla suojattu käyttäjäkohtainen käyttäjätunnus Palvelun käyttämistä varten. Käytännön Maamies ja KMVET-lehtien kestotilaajat rekisteröityvät Käytännön Maamies -lehden verkkosivulla: http://kaytannonmaamies.fi/kirjaudu/. Palveluun Käyttäjäksi voi rekisteröityä täysivaltainen tai oikeushenkilö.

Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden Käyttäjien henkilötietoja rekisteriselosteen mukaisesti.

Käyttöoikeus ei sisällä puhelinneuvontaa tai muuta neuvontaa.

Käyttäjän velvollisuudet ja vastuut

Palvelu on suojattu tekijänoikeuslain ja muiden immateriaalilakien perusteella Suomessa voimassa olevien tekijänoikeuslakien mukaan. Käyttäjällä ei ole oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, edelleen lähettää tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osia muutoin kuin näiden käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa.

Ilmoituksen jättäminen Palveluun ja Palvelun maksullisten osien käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä Palvelun Käyttäjäksi. Rekisteröityminen Palveluun tapahtuu sähköpostiosoitteella (ilmoituksen jättäminen), sähköpostiosoitteella ja salasanalla (KM- ja KM VET -lehtien kestotilaajat) tai Palveluntarjoajan toimittamalla käyttäjäkohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla (Palvelun ostaneet Käyttäjät), joita ei saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksella ja salasanalla tapahtuvasta käytöstä ja toimista kuin omistaan, mukaan lukien kolmannen osapuolen mahdollisesti aiheuttamat vahingot ja kulut. Mikäli ilmenee tai on syytä epäillä, että kolmas osapuoli on luvatta saanut haltuunsa Käyttäjän käyttäjätunnuksen ja salasanan, tulee Käyttäjän välittömästi ilmoittaa siitä Palveluntarjoajalle.

Käyttäjä vastaa itse kaikista Palvelun käyttöön ja yhteensopivuuteen liittyvistä välittömistä ja välillisistä kustannuksista, kuten laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä siitä, etteivät nämä aiheuta haittaa tai vahinkoa muille Käyttäjille tai Palveluntarjoajalle.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain lain ja hyvän tavan mukaiseen toimintaan.

Käyttäjä sitoutuu antamaan Palvelun käytössä tarvittavat tiedot totuudenmukaisesti sekä pitämään tiedot ajan tasalla. Mikäli Käyttäjä on tahallisesti antanut virheellisiä tietoja, on

Palveluntarjoajalla oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi.

Käyttäjä vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja kaikista vahingoista, jotka voivat aiheutua siitä, että Käyttäjän antamat tiedot ovat olleet puutteellisia tai virheellisiä. Palveluntarjoajalla ei ole missään tilanteessa velvollisuutta seurata, tarkistaa tai muutenkaan kontrolloida Käyttäjän antamia tietoja tai niiden oikeellisuutta millään tavalla.

Palveluntarjoajan oikeudet ja vastuut

Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelun, joka on lähtökohtaisesti käytettävissä ympäri vuorokauden. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai osa siitä tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön tai muun vastaavan syyn takia.

Palvelutarjoaja ei takaa Palvelun keskeytymätöntä ja virheetöntä toimintaa. Palveluntarjoaja ei vastaa teknisten vikojen, tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöiden, haitallisten ohjelmistojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista tai muista häiriöstä tai virheistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvista tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta, eikä virheistä, jotka johtuvat kolmansien osapuolten tarjoamien tietoliikenneyhteyksien tai muiden tietoliikenteeseen liittyvien palveluiden keskeytyksistä tai näissä palveluissa olevista virheistä. Palveluntarjoaja ei vastaa virheistä, jotka johtuvat Käyttäjän Palvelun käyttöoikeussopimuksen tai muiden ohjeiden vastaisesta käytöstä. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen suorittamaan vahingonkorvausta eikä muita välillisiä tai välittömiä korvauksia tai hyvityksiä edellä mainittujen häiriöiden tai virheiden johdosta.

Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa lisätä, muuttaa tai poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun sisältöä, saatavillaoloa ja käyttöön tarvittavalle laitteistolle asetettuja vaatimuksia sekä muuttaa maksuttomia osia maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaan.

Palveluntarjoaja pyrkii, silloin kun se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan etukäteen Käyttäjälle Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta oleellisista muutoksista sekä katkoksista Palvelun välityksellä tai muulla tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti toteutuksesta.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun sisällöstä ja sisällön oikeellisuudesta, paitsi Palveluntarjoajan itse tuottamasta tietosisällöstä. Palveluntarjoaja ei siis vastaa käyttäjätietojen oikeellisuudesta, Käyttäjien Palvelussa ilmoittamien tuotteiden tietojen oikeellisuudesta tai Käyttäjien oikeustoimikelpoisuudesta.

Palveluntarjoaja ei ole kaupan osapuoli. Kaupan tekeminen tapahtuu Käyttäjien kesken, ja vastuu kaupasta ja sen toteuttamisesta on yksin Palvelun Käyttäjillä. Näin ollen palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingoista tai haitoista, jotka mahdollisesti aiheutuvat Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille riittämättömistä käyttäjätiedoista johtuen. Palveluntarjoaja ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla Palveluun, Palvelun käyttämiseen tai Palvelusta saatavaan tietoon tai Palvelun välityksellä saataviin ilmoituksiin.

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Palvelusta ilmoitus, joka Palveluntarjoajan näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastainen, virheellinen, sopimaton tai vahingollinen Palveluntarjoajalle, Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle.

Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea Käyttäjän käyttäjätunnus, mikäli Käyttäjä toimii näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.

Palveluntarjoaja voi periä maksullisesta palvelusta Palvelun käytön mukaan aikaan sidotun tai muulla tavalla määräytyvän maksun. Palveluntarjoaja voi muuttaa Palvelun hinnoitteluperusteita, hintaa tai muuttaa maksuttoman Palvelun maksulliseksi tai maksullisen Palvelun maksuttomaksi. Palvelun hinta ja hinnoitteluperusteet ovat nähtävissä Palvelun sivustolla.

Palveluntarjoaja laskuttaa Palvelusta joko lähettämällä laskun sähköpostilla tai kirjeellä. Mikäli maksu myöhästyy, on Palveluntarjoajalla oikeus lähettää Käyttäjälle muistutuslasku, johon sisältyy viivästyskorko ja muistutusmaksu. Palveluntarjoaja voi siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi. Palveluntarjoajalla on myös oikeus lopettaa Käyttäjän Palvelun käyttö.

Käyttöehtojen muuttaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Käyttäjälle sähköpostilla tai Palvelun välityksellä. Muutokset astuvat voimaan 14 päivän kuluttua ilmoituksesta. Käyttäjä hyväksyy muutokset jatkamalla Palvelun käyttöä. Käyttäjä voi irtisanoa sopimuksen päättymään ennen muutoksen astumista voimaan.

Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välinen sopimus astuu voimaan, kun Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja Palveluntarjoaja myöntää Käyttäjälle käyttöoikeuden Palveluun.

Palvelun maksullisten osien käyttöoikeus on määräaikainen. Käyttöoikeus on voimassa yhden vuoden ostotapahtumasta. Palvelulla ei ole palautusoikeutta, sillä se katsotaan käyttöön otetuksi samalla kun käyttäjätunnus ja salasana tulevat käyttöön. Palvelun käyttöönottokulut ovat yhtä suuret kuin Palvelun hinta.

Käytännön Maamies/KMVET-lehti on ostanut rajoitetun lisenssioikeuden Palveluun kestotilaajilleen. Käyttäjätunnus ja salasana ovat voimassa toistaiseksi. Käyttöoikeus Palveluun loppuu aina kestotilauksen päättyessä.

Sopimuksen päättyessä Palveluntarjoaja poistaa Käyttäjän käyttäjätunnuksen ja salasanan käytöstä.

Palveluntarjoaja ja Käyttäjä vapautuvat sopimusvelvoitteista, mikäli kysymyksessä on ylivoimainen este, kuten esim. sota, pakko-otto, energianjakelun keskeytys tai luonnonilmiö tai muu vastaava ja epätavallinen Palveluntarjoajasta tai Käyttäjästä riippumaton syy.

Palveluntarjoaja pidättää itsellään palvelun omistusoikeuden ja oikeuden Palvelun nimeen sekä kaikki tekijänoikeudet. Mikäli Käyttäjä ei noudata näitä käyttöehtoja, voi Palveluntarjoaja purkaa tämän sopimuksen päättymään välittömästi.

Sopimuksen siirtäminen

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimuksen mukaista käyttöoikeutta. Palvelun myyminen edelleen, muu tarjoaminen ja luovuttaminen kolmansien käyttöön on kielletty.

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus, Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä henkilörekisteri ProAgria-ryhmään kuuluvalle yhtiölle. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle, jos Palvelu tai sen osa myydään tai Palvelun tuottaja tai välittäjä vaihtuu.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Palveluun ja sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Käyttäjän ja Palveluntarjoajan väliset sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet, mikäli niitä ei voida ratkaista neuvotteluteitse, ratkaistaan yleisessä alioikeudessa, ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. 6.10.2015