Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laatimispäivä 17.8.2012

1. Rekisterinpitäjä

ProAgria Keskusten Liitto ry
Urheilutie 6, PL 251, 01301 VANTAA
Puh. 020 747 2400
www.proagria.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mari Ojala
ProAgria Maatalouden Laskentakeskus Oy
Urheilutie 6, PL 25, 01301 Vantaa
Puh. 020 747 2347
mari.ojala@mloy.fi

3. Rekisterin nimi

Farmarin pörssi -verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään palvelun toteuttamiseen sekä asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
-perustiedot, kuten: nimi, käyttäjän/toimipaikan/-paikkojen osoite/osoitteet, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
-asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tuotteet ja palvelut, niiden perustamispäivä ja voimassaolo, tuotantotapa (tavanomainen, luomu, siirtymävaihe), tuotetiedot (kasvilaji(t)), laatutiedot, hinta ja viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot
-käyttäjätunnukset ja muut tunnistautumistiedot
-tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
-laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot.
Käsiteltävät henkilötiedot eivät sisällä arkaluonteisia henkilötietoja (HetiL 11§) eivätkä henkilötunnusta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

-Palvelun käyttäjän itsensä rekisteröinnissä tai myöhemmin antamat tiedot
-ProAgria Keskusten Liiton kanssa kulloinkin samaan ryhmään kuuluvien yhtiöiden asiakasrekisterit
-KM/KMVET-lehtien asiakasrekisterit.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille, paitsi ProAgria Keskusten Liiton toimeksiannosta ja lukuun toimivien yhtiöiden määrätyille työntekijöille palvelun toteuttamis- ja ylläpitotarkoituksessa. Muuhun tarkoitukseen kolmannelle osapuolelle tietoja luovutetaan vain tietojen alkuperäisen luovuttajan antamalla luvalla.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot tallennetaan ainoastaan ATK:lle. Rekisteriä ylläpidetään salatulla, palomuurilla suojatulla alueella käyttäjätunnuksen ja salasanan takana. Rekisteritietoihin on pääsy ainoastaan määrätyillä ProAgria Keskusten Liiton tai sen toimeksiannosta tai lukuun toimivien yhtiöiden työntekijöillä. Palvelimet sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa tiloissa.